Nedir.Org *
admin

Mektup Nedir

Okunma : 17056

Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. Başka bir tanımla uzakta bulunan herhangi dosta, arkadaşa gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür. Mektuplarda dilek ve arzu bildiren duygu ve düşüncelere yer verilir.

Kullanılış Amaçlarına Göre Mektup Çeşitleri

1- Özel mektuplar
a- Edebi Nitelik Taşımayan Özel Mektup
b- Edebi Nitelik Taşıyan Özel Mektup
c- Tebrik, davetiye, teşekkür,taziye, telgraf
2- İş mektupları
3- Resmi Mektuplar
a- Dilekçe
4- Açık Mektuplar

1 - Özel Mektuplar

Birbirini çok yakından tanıyan kişilerin, birbirlerine yazdığı mektuplardır. Özel mektuplarda gönderici ile alıcının birbirine karşı özel durumu yanında, ele alınan konu da metnin üslubunu belirler. Özel mektuplar ikiye ayrılır:

a- Edebi Nitelik Taşıyan Özel Mektup

Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları mektuplardır. Belli bir konuya bağlı kalmadan bütün hayatı içine alabilen bir anlatım aracıdır. Gönderenin iç dünyasından veya çevresinden seçilen haberler, çeşitli gözlemler, bir toplumun ve çevrenin özellikleri mektubun konusu olabilir. Mektubu yazan kişi yaşadığı çevreyi ve hayatı da anlatır.
 
Sanat, siyaset, edebiyat, düşünce adamlarının birbirlerine, ailelerine, sevgililerine yazdıkları mektuplar, onların yaşamlarına ve dönemlerine ışık tutan birer belge niteliği taşır. Bazı Avrupalıların eski Türk hayatı ile ilgili mektupları bugün tarihi belge olarak kabul edilir. Lady Montegu'nun “ Şark Mektupları bu türe örnektir. Örneğin Van Gogh’un kardeşine yazdığı mektuplar Theo’ya Mektuplar, Kafka’nın sevgilisi Milena’ya yazdığı Milena’ya Mektuplar, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun kardeşlerine yazdığı Kardeş Mektupları, Cahit Sıtkı Tarancı’nın mektupları Evime ve Nihal’e Mektuplar, Ziya’ya Mektuplar adıyla kitaplaştırılmıştır.

b - Edebi Nitelik Taşımayan Özel Mektup

Birbirini çok yakından tanıyan kişilerin karşılıklı yazdıkları mektuplardır. Bunların belirleyici özelliği kişiden kişiye yazılmış olması, içten ve senli benli bir dille oluşturulmalarıdır.

Özel mektuplar hitap, gövde, sonuç bölümlerinden oluşur. Tebrikler, telgraf, davetiyeler, tebrik mektupları, taziyeler özel mektup çeşitlerinden bazılarıdır.

Mektup Nasıl Yazılır

                                                                                           23.10.2012 / BURSA
            Canım Anneciğim,
            Giriş : Mektup geciktirilmişse özür dilenir, geç alınmışsa sitem belirtilir veya neden mektup yazıldığı anlatılarak giriş yapılır.
            Gelişme :  İletmek istediğimiz düşüncelere haberlere genişçe yer verilen bölümdür. Verilecek haberler konularına göre paragraf halinde yazılmalıdır. Özel mektuplarda konu birliği önemli olmadığından her paragrafta bir konu olmalıdır.
            Sonuç : Karşı tarafın hali, hatırı sorulur, mektup yazan kendi halini – durumunu belirtir. Selam ve saygı faslı ile mektuba son verilir.
                                                                                                                        Ad – Soyad
            Adres :                                                                                                     İmza
                                                                                                        

Mektup Zarfı Nasıl Doldurulur

1. Gönderenin adresi zarfın ön yüzünün sol üst köşesine yazılmalıdır.
2. Gideceği yerin adresi orta sağ kısma yazılmalıdır.
3. Gideceği kentin adı, en alt sağ köşeye büyük harflerle yazılmalıdır.
4. Pul sağ üst köşeye yapıştırılmalıdır.

Tebrikler

Bayramlarda, yılbaşlarında veya mutlu bir olay dolayısıyla karşı tarafa iyilik ve mutluluk dileklerinde bulunmak amacıyla yazılan kısa,öz ve içten mektuplardır. Bunlarda kağıt yerine daha çok basılı kartlar kullanılmaktadır.

Telgraf

Mektubun gecikebileceği ivedi durumlarda bildirilmesi gereken istek, olay ve haberleri, kısa ve öz olarak anlatan bir mektup türüdür. Telgrafta az ve öz ifade önemlidir.

Telgraf Nasıl Çekilir

1. Çizgisiz beyaz dosya kağıdının sol üst kısmına telgrafı alacak olanın adı,soyadı ve açık adresi yazılır.
2. Telgraf çekmemize sebep olan konu,kısa ve öz olarak ifade belirtilir.
3. Sağ alt köşeye gönderenin adı ve soyadı yazılır.
4. Telgraf metninin altına bir çizgi çekilir. Bu çizginin altına gönderenin adresi yazılır. Bu bilgi, alıcının bulunmaması durumunda telgrafın iadesi için gereklidir. Ücrete tabi değildir.

Özel Mektupların Özellikleri

Özel mektuplarda dil; olay, durum, kişi vb. ile ilgili gerçek bilgilerin aktarıldığı, bunlarla ilgili haberlerin verildiği  bölümlerde göndergesel işlevde; ele alınan konuyla ilgili duygu ve heyecanların dile getirildiği, özel değerlendirmelerin aktarıldığı bölümlerde heyecana bağlı işlevde; göndericinin alıcıdan bir şeyler yapmasını istediği bölümlerde ise alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Özel mektup değerini içten bir anlatımla oluşturulmasından alır.
Özel mektuplarda daha çok  söyleşmeye bağlı anlatım, açıklatıcı anlatım, öyküleyici anlatım, emredici anlatım kullanılır.
Edebi mektuplarda ise bu anlatım türlerinin yanında tartışmacı, öğretici ve kanıtlayıcı anlatım türleri de kullanılabilir.

2 - Resmi Mektuplar

Resmi Mektup Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda çizgisiz beyaz kâğıt kullanılır. Anlatım ciddi olmalı, konu dışında ayrıntılara ve özel isteklere yer verilmemelidir.

Dilekçe

Dilekçeler bir iş mektubu olarak da kabul edilebilir. Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere ya da her hangi bir konuda soru sormak için resmî, özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan imzalı ve adresli bir çeşit iş mektubudur.
Dilekçeye “ istida”  ya da “ arzuhal “ da denir.   

Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gereksiz ayrıntılara yer verilmez, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır.
Çizgisiz beyaz kâğıda yazılır.
Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa, bu makamın adı başa yazılır.
Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehrin adı yazılır.
Konu kısaca anlatılır.
İlgili makamın bilgisine sunulduğu ve gereğinin yapılması ifade edilir. (Bu bölüm kişinin dileğine ilişkin sonuç bölümüdür. Alt makama yazılırsa "rica ederim" üst makama yazılırsa "arz ederim" şeklinde yazılır.)
Dilekçenin sağ alt köşesine sırasıyla tarih, imza yer alır; ad, soyad yazılır.
Sol alt köşeye ise adres ve varsa ekler yazılır.

3 - İş Mektupları

Ticaret ve endüstri kurumlarının birbirlerine ya da kişilere, kişilerin bu kurumlara gönderdikleri mektuplara İş Mektubu denir.
Bir talebi ya da siparişi bildirmek amacıyla kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar ya da kurumlar ile kurumlar arasında yapılan yazışmalardır.

4 - Açık Mektup 

Her hangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben, bir kişi ya da kurum tarafından yazılan, gazete, dergi aracılığı ile yayımlanan mektuplar Açık Mektup denir.

Açık Mektupların Özellikleri

Açık mektuplarda sadece yazanı değil, geniş kitleleri ilgilendiren önemli konular ele alınır.
Açık mektubun türü; makale, fıkra, inceleme yazılarından birine uygun olabilir.
Açık mektup örneklerine zaman zaman gazete ve sanat dergilerinde rastlanmaktadır.

Mektup Türlerinin Karşılaştırılması

Özel Mektup

1 – Birbirlerini tanıyan duygu ve düşüncelerini paylaşmak için yazarlar.
2 – İçten bir anlatımla yazılır.
3 – Dil, ele alınan konuya göre göndergesel işlevde, heyecana bağlı işlevde ya da alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
4 – Genelde öyküleyici, betimleyici, söyleşmeye bağlı anlatım türleri kullanılır.
5 – Belli biçimsel kurallara göre yazılır.

Resmi Mektup

1 – Devlet dairelerinin kendi aralarında ya da kişilerle devlet daireleri  arasındaki yazışmalardır.
2 - Ciddi bir üslûp kullanılır.
3 - Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde ve göndergesel işlevde kullanılır.
4 - Emredici anlatım kullanılır.
5 - Belli biçimsel kurallara göre yazılır.

İş Mektubu

1 - Kişilerle iş kurumları ya da iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak  yazılan mektuplardır.
2 - İçtenlik aranmaz; istenilen, açıkça ve anlaşılır bir dille anlatılır.
3 - Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde ve göndergesel işlevde kullanılır.
4 - Emredici ve açıklayıcı anlatımlar kullanılır.
5 - Belli biçimsel kurallara göre yazılır.

Mektubun Tarihi 

Mektup, eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler, Mısır firavunlarının diplomatik mektupları (MÖ 15. – 14. yüzyıllar) ile Hitit krallarının Hattuşaş (Boğazköy) arşivinde bulunan mektuplarıdır.

Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini, Yunan edebiyatında görürüz. Mektup, bir edebiyat türü olarak, özellikle Latin edebiyatında gelişip yaygınlaşmıştır. Bu alanda yazanların başlıcaları Cicero  (MÖ 106 – 43) ; nazımla Horaitus (MÖ 65 – 8 )’dir  Rönesans’tan bu yana Avrupa’da çeşitli ülkelerde bu türün yaygınlaştığı görülür. Özellikle Fransa’da mektup türü büyük gelişme göstermiştir.

Mektup türünün Türk edebiyatında epey uzun bir geçmişi vardır. Münşeatlarda ( Nesir halindeki yazıları bir araya toplanmasından meydana gelen eserlere denir.) resmi ve özel mektuplara geniş yer verilirdi. Fuzuli’nin Şikayetname’si ( 15. yy ) Divan edebiyatı döneminin ünlü mektubudur. Şinasi’ nin öncülüğünde başlayan düz anlatım akımı, mektuplarda da etkisini göstermiş; Tanzimat’tan bu yana yazılan özel mektuplarda yapmacıksız, doğal bir anlatım kullanılmıştır.

Mektubun bugünkü anlayışa uygun niteliğe ulaşması ise 16. yy’ dan sonradır. Bu dönemden itibaren Fransa, İtalya , İngiltere  ve Almanya’da bu türün yaygınlaştığı görülmektedir. Mektup türünün ustaları da ancak 18. - 19. yüzyılda yetişmiştir. Fransa’da Mme de Sevigne, Voltaire, Rousseau bu türü çok kullanan sanatçılardır.

Mektup türü hikâye ve romanların yazımında da kullanılmıştır. Bazı sanatçılar daha etkili olur düşüncesiyle eserlerini mektup tarzında kaleme almışlardır. Örneğin J. J. Rousseau'nun Nouvelle Heloise, Gothe’ nin Genç Werther'in Istırapları, Balzac'ın Vadideki Zambak adlı eseri buna örnektir.

Türk Edebiyatında Mektup 

Türk edebiyatında mektup türünün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. “Münşeat”larda özel ve resmî mektuplara çokça yer verilmiştir. Yalnız bunların dili çok süslü ve ağırdır. Münşeatlar yazarının adıyla anılmaktadır: “Münşeat-ı Feridun Bey”, “Münşeat-ı Kâni” gibi. Tanzimat’tan sonra ise gazetelerde yayımlanan birçok açık mektup göze çarpar. “Münşeat” adı verilen örnek mektup metinleri, bu dönemde kalıplaşmış bir biçimi olan mektup türünün yaşamasını sağlamıştır. 
 
Tanzimat’tan sonra ilk ilgi çekici mektup örnekleri Akif Paşa’ya aittir ve bu mektuplar 1885’te yayımlanmıştır. Sonraki dönemlerde de ünlü kişilerin mektupları kitap halinde basılmıştır. Namık Kemal’in “Hususî Mektuplar”,  Abdülhak Hâmid Tarhan’ın “Mektuplar”,  Muallim Nâci’nin “Muhaberât ve Muhâverât” adlı eserleri bunlara örnek gösterilebilir.

Sonraki dönemlerde bazı sanatçılar ise mektuplardan oluşan romanlar hikâyeler, anılar, gezi yazıları kaleme almıştır. Halide Edip’in “Handan”;  Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Mutallaka”, “Sevda Peşinde”; Reşat Nuri Güntekin’in “Bir Kadın Düşmanı” adlı romanları bunlar arasında sayılabilir. Ömer Seyfettin bazı hikâyelerini, Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Bir Serencam”ı mektup tarzında kaleme almıştır. 

Mektup tarzında yazılan gezi yazıları da vardır. Cenap Şehabettin’in “Hac Yolunda”, “Avrupa Mektupları”;  Ahmet Rasim’in “ Romanya Mektupları”  Falih Rıfkı'nın Londra Konferansı Mektupları anılan yerlere yapılan seyahat sonucunda yazılmışlardır.

Mektup tarzında yazılmış şiirler de vardır: Kemalettin Kamu’nun “İzmir Yolunda Son Mektup”, Orhan Veli’nin “Oktay’a Mektuplar” adlı eserleri bu şekilde yazılmıştır. 
 
Bazı sanatçılar da değişik eserlerini mektuplar şeklinde kaleme almışlardır. Nurullah Ataç’ın “Okura Mektuplar” adlı deneme kitabı mektuplardan oluşmaktadır. 
 
Cumhuriyet döneminde de bazı sanatçıların mektupları toplanarak kitap halinde yayımlanmıştır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 
Ziya Gökalp : Limni ve Malta Mektupları
Ahmet Hamdi Tanpınar : Antalyalı Genç Bir Kıza Mektuplar
Cevat Şakir Kabaağaçlı: Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı
Nazım Hikmet: Kemal Tahir’e Hapishaneden Mektuplar
Ahmet Hamdi Tanpınar: Mektuplar
Cahit Sıtkı Tarancı: Ziya’ya Mektuplar

Mektup Resimleri

  • Mektup Nedir 3 hafta önce

    Mektup Nedir

Mektup Sunumları

Mektup Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Mektup Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..